ระบบรับส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์
(iLab Plus)

สำหรับหน่วยงานผู้ขอรับบริการ

เพื่อให้หน่วยงานผู้ขอรับบริการสามารถใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในการส่งตัวอย่าง และสามารถเข้าดู Report ได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในการรับตัวอย่าง สรุปผลการตรวจวิเคราะห์ และออกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์